Klachtenprocedure

Klachtenregeling 

Klachten en problemen: de weg naar een oplossing 

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Indien u klachten of problemen heeft met zaken die de school betreffen, vragen wij u vriendelijk om deze kenbaar te maken. We gaan ervan uit dat we de meeste zaken in onderling overleg kunnen oplossen. Blijf er niet mee rondlopen, maar geeft u ons de kans er iets aan te doen. 

In het klachtrecht binnen het onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen klachten en problemen op het gebied van ongewenste omgangsvormen en overige klachten en problemen. 

1. Klachten en problemen op het gebied van ongewenste omgangsvormen 

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en medewerkers de directie van de school benaderen of een beroep doen op ondersteuning door de interne vertrouwenspersonen van de school. De interne vertrouwenspersonen zijn er voor u. Zij luisteren naar u, geven u informatie over mogelijke vervolgstappen en brengen u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere ondersteuning. 

De school kent ook externe vertrouwenspersonen. U kunt de externe vertrouwenspersonen zien als objectieve deskundigen van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon begeleidt en adviseert u in de stappen naar de door u gekozen oplossing. 

·         Bestuurs-vertrouwenspersoon voor ouders:

Mevrouw Mabel van der Laag, tel. 06-38162603 of mail naar vertrouwenspersoon.ouders@signumonderwijs.nl

Bestuurs-vertrouwenspersoon voor medewerkers:

Mevrouw Magda van der Meijden, tel. 06-38162598 of mail naar vertrouwenspersoon.personeel@signumonderwijs.nl

·         Externe vertrouwenspersonen: Vertrouwenswerk.nl (www.vertrouwenswerk.nl

Mevrouw Irma van Hezewijk (voor ouders en medewerkers), tel. 06-54647212 of mail naar irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl

Mevrouw Annelies de Waal (voor ouders en medewerkers), tel. 06-33646887 of mail naar anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl

Meldplicht seksueel geweld 

Schoolleiding, contactpersonen en vertrouwenspersonen zullen een klacht zorgvuldig behandelen. Bij klachten van ouders en leerlingen over een schoolsituatie waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict, is de school verplicht tot het doen van aangifte bij de Officier van Justitie, omdat mogelijk de veiligheid van meerdere kinderen in het geding is. 

 2. Overige klachten en problemen 

Hebt u klachten of problemen over school-organisatorische zaken, beoordelingen, zaken die het schoolgebouw aangaan en dergelijke, dan kunt u zich richten tot de groepsleerkracht van uw kind of de schoolleiding. Wanneer het gesprek met de leerkracht en de schoolleiding niet tot de gewenste oplossing leidt, kunt u de klacht voorleggen aan het College van Bestuur: 

·       Stichting Signum 

De heer drs. J.W. Heijmans (voorzitter) 

Postbus 104, 5240 AC Rosmalen 

Tel.: 073 850 78 00  

 3. Onafhankelijke klachtencommissie 

Als de hierboven bij punt 1 en 2 genoemde personen uw klacht of probleem niet op een bevredigende manier kunnen oplossen, kunt u voor een objectief onderzoek terecht bij de landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).

De LKC biedt verschillende mogelijkheden om de klacht te behandelen en op te lossen. Eem medewerker van Onderwijsgeschillen neemt contact op met u als klager en het schoolbestuur of degene over wie is geklaagd en bespreekt dan welke route het beste gekozen kan worden om de klacht op te lossen. Dit gesprek kan leiden tot interne klachtbehandeling door het schoolbestuur of de school, mediation of een formele procedure bij de commissie. Meer informatie over de mogelijkheden en de procedure bij de LKC vindt u op www.onderwijsgeschillen.nl