Stel cookie voorkeur in

Praktische informatie

Schooltijden

De schooltijden van Kindcentrum De Kwartiermaker zien er als volgt uit :

maandag

8.30 uur – 14.30 uur

dinsdag

8.30 uur – 14.30 uur

woensdag

8.30 uur – 12.30 uur

donderdag

8.30 uur – 14.30 uur

vrijdag

8.30 uur – 12.30 uur

Continurooster

Op maandag, dinsdag en donderdag werken we met een continurooster. De kinderen gaan voor de lunch niet naar huis, maar nuttigen deze met de begeleider in de thuisgroep.

Gym

Van unit 1 tot en met unit 3 worden er gymlessen gegeven door een vakleerkracht, Angela Groenwold op BBS 't Boschveld

 

Vertrouwenspersoon/Pestcoördinator/Klachtenprocedure

Vertrouwenspersoon

Voor kleine en grote klachten moet er in je school iemand zijn die je kunt vertrouwen, die naar je luistert en je advies geeft. Vaak is dat in eerste instantie de thuisbegeleider, de intern begeleider of de directie. De klachten kunnen gaan over begeleiding van leerlingen, het toepassen van strafmaatregelen, de beoordeling van leerlingen of de schoolorganisatie.

Sommige klachten liggen heel gevoelig, bijvoorbeeld over discriminatie, pesten en seksueel geweld. Daarom moet er iemand zijn die weet hoe je zulke gevoelige klachten behandelt; de vertrouwenspersoon.

Bij deze persoon kunnen kinderen en ouders terecht om (vertrouwelijk) in gesprek te gaan. De vertrouwenspersoon luistert, geeft advies en probeert samen tot een oplossing te komen. De vertrouwenspersoon doet niet aan waarheidsbevinding en gaat niet in gesprek met de persoon waarover geklaagd wordt.

Bij ons op de school is als vertrouwenspersoon aanwezig:

Marjon Miog (marjon.miog@signumonderwijs.nl) 

werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag

Pestcoördinator en coördinator anti-pestbeleid

Op KC De Kwartiermaker is Marianne Gruintjes ook het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders die te maken krijgen met pesten. Zij vangt de gepeste leerling (en de ouders) op. Samen brengen ze de situatie in kaart en bekijken ze welke acties mogelijk zijn om de pestsituatie op te lossen.

Kim Cleijn is de coördinator van het anti-pestbeleid. Zij kan beleidsadviezen geven naar aanleiding van de afhandeling van klachten (altijd met een preventieve werking)
Ook kan ze als klankbord fungeren voor collega’s die vragen hebben over pesten en de aanpak ervan.

Klachtenprocedure

Klachten en problemen: de weg naar een oplossing

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Indien u klachten of problemen heeft met zaken die de school betreffen, vragen wij u vriendelijk om deze kenbaar te maken. We gaan ervan uit dat we de meeste zaken in onderling overleg kunnen oplossen. Blijf er niet mee rondlopen, maar geeft u ons de kans er iets aan te doen.

In het klachtrecht binnen het onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen klachten en problemen op het gebied van ongewenste omgangsvormen en overige klachten en problemen.

 

1. Klachten en problemen op het gebied van ongewenste omgangsvormen

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en medewerkers de directie van de school benaderen of een beroep doen op ondersteuning door de contactpersonen van de school. De contactpersonen zijn er voor u. Zij luisteren naar u, geven u informatie over mogelijke vervolgstappen en brengen u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere ondersteuning.

* Marjon Miog

* 073-8519900

De school kent ook externe vertrouwenspersonen. U kunt de externe vertrouwenspersonen zien als objectieve deskundigen van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon begeleidt en adviseert u in de stappen naar de door u gekozen oplossing.

* Stichting Signum

Mevrouw Mabel van der Laag (voor ouders)

De heer Hans Asbreuk (voor medewerkers)

Tel.: 073 850 78 50

* Vertrouwenswerk.nl, mevrouw Irma van Hezewijk

Tel.: 06 5464 7212

Meldplicht seksueel geweld

Schoolleiding, contactpersonen en vertrouwenspersonen zullen een klacht zorgvuldig behandelen. Bij klachten van ouders en leerlingen over een schoolsituatie waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict, is de school verplicht tot het doen van aangifte bij de Officier van Justitie, omdat mogelijk de veiligheid van meerdere kinderen in het geding is.

 

2. Overige klachten en problemen

Hebt u klachten of problemen over schoolorganisatorische zaken, beoordelingen, zaken die het schoolgebouw aangaan en dergelijke, kunt u zich richten tot de groepsleerkracht van uw kind of de schoolleiding. Wanneer het gesprek met de leerkracht en de schoolleiding niet tot de gewenste oplossing leidt, kunt u de klacht voorleggen aan het College van Bestuur: 

* Stichting Signum

De heer Jan Heijmans (voorzitter)

Postbus 104, 5240 AC Rosmalen

Tel.: 073 850 78 00

 

3. Onafhankelijke klachtencommissie

Als de hierboven bij punt 1 en 2 genoemde personen uw klacht of probleem niet op een bevredigende manier kunnen oplossen, kunt u voor een objectief onderzoek terecht bij onze klachtencommissie:

* Stichting KOMM

Mevrouw G. van Rangelrooij

Postbus 32, 5328 ZG  Rossum

Tel.: 06 53 10 77 31

Stichting KOMM is een regionale klachtencommissie. Zij onderzoeken uw klacht en adviseren het bestuur van de school over de te nemen maatregelen. De leden van de klachtencommissie hebben onder andere deskundigheid op het gebied van arbeidsrecht, seksueel geweld en onderwijs. De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat, ligt ter inzage bij de schoolleiding en kunt u downloaden op de website van Stichting KOMM: www.komm.nl